Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky

Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len ,,VOP”) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Angelika Stračárová - Kadernícke služby, so sídlom Beckovská 43, 821 04 Bratislava, IČO: 41633431, DIČ: 1025684066 , zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Bratislava, Odbor živnostenského podnikania, číslo živnostenského registra: 102-11035 (ďalej len ,,predávajúci") a kupujúcim pričom v zmysle zákona č.102/2014 Z.z. ním môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar alebo služby pre účely jej predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania (ďalej len ,,kupujúci”) ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru alebo služby na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.primavlasy.sk

 

Údaje o predávajúcom:

Angelika Stračárová - Kadernícke služby

Beckovská 43

821 04 Bratislava

Slovensko

IČO: 41633431

DIČ: 1025684066          PREDÁVAJÚCI NIE JE PLATCA DPH 

Spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresný úrad Bratislava, Odbor živnostenského podnikania 

Číslo živnostenského registra: 102-11035

Tel: +421 2/344 870 64

Email: primavlasy@primavlasy.sk 

 

Bankové spojenie:

Tatra banka, a. s.

IBAN: SK6611000000002945085380

SWIFT: TATRSKBX

 

Orgán kontroly a dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava, Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, www.soi.sk 

 

Orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov:

www.ec.europa.eu

 

Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát

Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Bajkalská 21/A, p. p. 29

827 99 Bratislava 27

+421 (0)2/58 27 21 23, +421 (0)2/58 27 21 41

ars@soi.sk , www.soi.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 2. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru alebo služby predávajúceho prezentovaného na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.primavlasy.sk (ďalej len „kúpna zmluva“).

 3. Kupujúcim je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 4. Tieto VOP platia pre kupujúceho, ktorý odoslaním objednávky prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho www.primavlasy.sk alebo e-mailom info@primavlasy.sk prejavil záujem o kúpu tovaru alebo služby prezentovaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.primavlasy.sk 

 5. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria kúpnu zmluvu, v ktorej sa dohodnú na odchylných podmienkach ako vo VOP, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

 6. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda tovar alebo je mu poskytnutá služba, ktorá súvisí s predmetom kúpnej zmluvy, ak je tovar dodávaný alebo služba poskytovaná predávajúcim alebo treťou osobou na základe ich dohody.

 7. Tovarom a službou sú produkty, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.primavlasy.sk (ďalej len ,,tovar“).

 8. Zobrazená kúpna cena za tovar na ktorejkoľvek internetovej podstránke elektronického obchodu www.primavlasy.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, nezahŕňa cenu za prepravu tovaru a cenu za iné doplnkové služby. Všetky akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

 9. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

 10. V prípade, že predávajúci nedodrží svoje povinnosti uvedené v platných právnych predpisoch Slovenskej republiky, alebo v týchto obchodných podmienkach kupujúci si môže uplatniť svoje právo voči predávajúcemu prostredníctvom príslušného súdu.

 11. Elektronickým obchodom predávajúceho sa rozumie verejne dostupný server, prostredníctvom ktorého môže návštevník vykonať objednávku tovarov a služieb.

 12. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto VOP sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu a na všetky vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim vzniknuté na základe kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou. 

 

II. Vlastnosti tovaru a obsah služby

 1. Konkrétne vlastnosti tovaru spolu s informáciami o spôsobe použitia, alebo obsah ponúkanej služby sú uvedené pri konkrétnom produkte na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 2. Pre viac informácií o tovare, jeho vlastnostiach a spôsobe použitia alebo o ponúkaných službách nás kontaktujte na e-mailovej adrese: info@primavlasy.sk 

 3. Tovar je určený na vonkajšie použitie. Použitie určitého tovaru vyžaduje odborné znalosti, neodborným zaobchádzaním môžete spôsobiť škodu a ublíženie na zdraví. Výrobok, pri ktorom je v elektronickom obchode predávajúceho alebo na jeho obale uvedené upozornenie ,,Na profesionálne použitie" jeho aplikáciu a použitie zverte odborníkovi. Aplikácia alebo použitie tohto výrobku si z dôvodu bezpečnosti vyžaduje profesionálne skúsenosti, zručnosť a vedomosť o látkach použitých vo výrobku.

 4. Zobrazenie tovaru alebo služby na akejkoľvek internetovej podstránke elektronického obchodu predávajúceho je len ilustračné.

III. Objednávka tovaru a služby

 1. Kupujúci si objedná tovar alebo službu za cenu platnú v čase objednania. 

 2. Kupujúci sa pred vykonaním objednávky oboznámi s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami.

 3. Kupujúci môže tovar alebo služby objednávať nasledujúcimi spôsobmi:

  1. prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.primavlasy.sk

  2. e-mailom: info@primavlasy.sk 

 4. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 5. Predávajúci je za istých okolností stanovených predávajúcim oprávnený žiadať potvrdenie objednávky (telefonicky alebo písomne e-mailom) kupujúcim. V prípade odmietnutia potvrdenia objednávky kupujúcim, sa objednávka považuje za neplatnú. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedenom prípade nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

 6. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatnú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupu bude kupujúci informovaný. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

IV. Kúpna zmluva

 1. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim, ktorý kupujúci urobil vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho, alebo e-mailom info@primavlasy.sk, predmetom ktorého je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len ,,objednávka”).

 2. Po odoslaní objednávky kupujúci obdrží na svojej e-mailovej adrese automaticky zaslané oznámenie o prijatí objednávky.

 3. Potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcemu znamená, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 4. Záväzným potvrdením objednávky kupujúceho predávajúcim je potvrdenie objednávky kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy zaslanej kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, zo strany predávajúceho, predmetom ktorej je oznámenie o akceptovaní objednávky kupujúceho zo strany predávajúceho po predchádzajúcom prijatí objednávky predávajúcim a po overení dostupnosti tovaru, ceny a termínu dodania tovaru. Potvrdením prijatia objednávky zo strany predávajúceho sa objednávka považuje za záväznú.

 5. Záväzným potvrdením objednávky vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim, alebo na základe zákonných dôvodov, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Zmluvné strany sú uzatvorenou kúpnou zmluvou viazané až do splnenia záväzkov z kúpnej zmluvy alebo do dňa jej zániku iným spôsobom ako splnením, a to niektorým zo spôsobov vyplývajúcich z týchto VOP alebo platných právnych predpisov.

 6. Kúpna zmluva je uzatvorená doručením zálohovej alebo riadnej faktúry v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu alebo uhradením kúpnej ceny, alebo iným riadnym potvrdením prijatia objednávky a súhlasu s uzatvorením zmluvy zo strany predajcu.

 7. Predávajúci je povinný:

  1. dodať na základe záväzne potvrdenej objednávke predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne, zabaliť ho na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

  2. zabezpečiť, aby dodaný tovar splnil platné právne predpisy SR,

  3. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi,

 8. Kupujúci je povinný:

  1. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,

  2. prevziať objednaný tovar,

  3. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

 9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

 10. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď kupujúci alebo tretia osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme. 

V. Dodacie a platobné podmienky

 1. Dodacia doba závisí od dostupnosti tovaru. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Termín dodania tovaru bude oznámený kupujúcemu pri potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.

 2. Kupujúci môže za objednaný tovar zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:
  1. Dobierkou
  2. Bankovým prevodom - na základe zaslanej zálohovej faktúry
  3. GoPay - platba platobnou kartou online
 3. Spôsob dodania objednaného tovaru:
  1. Kuriérska spoločnosť DPD
  2. Packeta 
 4. Ak sa predávajúci a kupujúci v kúpnej zmluve nedohodli inak, predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby tovar dodal v primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

 5. Dodacia doba sa môže predĺžiť v prípade, keď tovar nie je skladom, a nie je k dispozícii ani u výrobcu. Predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom predávajúceho informuje.

 6. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať v mieste dodania alebo v mieste odberu podľa jeho voľby uvedenej v objednávke. 

 7. Kupujúci je povinný v objednávke uviesť správnu a úplnú poštovú adresu ako aj dodaciu adresu pre správne doručenie objednaného tovaru. 

 8. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre dodanie tovaru, tovar bezodkladne po jeho dodaní prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v dodacom  liste alebo v prepravnom liste a zaplatiť včas celkovú sumu za objednaný tovar.  

 9. Ak má byť tovar kupujúcim odobratý v odbernom mieste, kupujúci je povinný dostaviť sa na odberné miesto v prevádzkovom alebo s predávajúcim vopred dohodnutom čase.  

 10. Miestom dodania je adresa uvedená kupujúcim v objednávke ako dodacia adresa. Miestom odberu je adresa prevádzky predávajúceho uvedená v objednávke ako odberné miesto.  

 11. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade, ak je zásielka poškodená alebo nekompletná, kupujúci nie je oprávnený zásielku prevziať a o tejto skutočnosti je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho, ak je tovar doručovaný kuriérskou spoločnosťou s kuriérskou spoločnosťou je povinný spísať záznam o rozsahu a povahe poškodenia. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle čl. 7 týchto obchodných podmienok, uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

 12. V prípade, ak kupujúci tovar v mieste dodania alebo v odbernom mieste podľa jeho voľby uvedenej v objednávke neprevezme v dodacej lehote, je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 50% ceny objednaného tovaru navýšenej o náklady na dopravu náklady na balenie, a to v lehote do 7 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho kupujúcemu na jej zaplatenie.   

 13. Predávajúci nenesie zodpovednosť za:

  1. oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou,

  2. poškodenie zásielky zavinené poštou alebo kuriérskou spoločnosťou,

  3. prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

 14. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v bode 5.4. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim

 15. Kupujúci môže za objednávku zaplatiť:                                                                                                          

  1. bankovým prevodom v prospech bankového účtu predajcu, ktorý je uvedený v čl.1 týchto obchodných podmienok,

  2. na dobierku (pri doručení tovaru)

  3. platobnou kartou online (GoPay)
 16.  V prípade, ak kupujúci neuhradí cenu tovaru pri prevzatí tovaru, splatnosť ceny tovaru je 7 (sedem) dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. V prípade úhrady ceny tovaru prevodom (vkladom) na účet predávajúceho sa cena tovaru považuje za uhradenú okamihom pripísania ceny tovaru na účet predávajúceho.

 17. Za doručenie objednaného tovaru predávajúci účtuje paušálne prepravné náklady vo výške v závislosti od vybraného spôsobu prepravy podľa aktuálnych cenníkov prepravcov pričom je kupujúci o cene dopravy informovaný pred odoslaním objednávky.

 18. Cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu, náklady na balenie a iné náklady spojené s úhradou ceny tovaru, ak nie je v objednávke uvedené inak. 

 19. Náklady spojené s dodaním tovaru sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.primavlasy.sk. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky. Pre prípad, kedy má byť tovar podľa požiadavky kupujúceho odoslaný mimo územia Slovenskej republiky, je potrebná výslovná dohoda o týchto nákladoch medzi predávajúcim a kupujúcim, bez tejto dohody nie je kúpna zmluva uzatvorená.

VI. Kúpna cena

 1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je kupujúcemu jasná pred odoslaním objednávky a taktiež potvrdená v zálohovej alebo riadnej faktúre. Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorý musí kupujúci výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Cena tovaru objednaného kupujúcim je uvedená v objednávke. 
 2. Predávajúci nie je platca DPH, na ceny tovarov a služieb sa DPH nevzťahuje. 

 3. Ceny tovaru uvedené v cenníku môžu podliehať jednostranným zmenám vykonaným zo strany predávajúceho. 

 4. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu:

  1. zľavu z ceny za registráciu do e-shopu,

  2. zľavu za opakovaný nákup,

  3. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu pričom poskytované zľavy nie je možné kombinovať

 5. Cena za tovar nezahŕňa poplatky za dopravu a iné špecifické poplatky, ktoré sú uvádzané až v rámci ,,nákupného košíka” a ich výška sa odvíja od konkrétnej voľby kupujúceho.

 6. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar vrátane nákladov na doručenie tovaru v lehote podľa kúpnej zmluvy, spôsobom na akom sa s predajcom dohodli pri uzatváraní zmluvy.

 7. Za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

 8. Akciové ceny produktov platia do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je uvedené inak.

 9. V prípade, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do momentu dodania tovaru a ak sa zmluvné strany nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach, predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu.

VII. Reklamačné podmienky

 1. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak je na tovare alebo na jeho obale vyznačená lehota použiteľnosti a/alebo lehote minimálnej trvanlivosti, kupujúci má právo reklamovať tovar iba do uplynutia vyznačených lehôt. Pokiaľ je na tovare alebo jeho obale vyznačená lehota do ktorej musí byť výrobok použitý, záručná doba skončí po uplynutím tejto doby. 

 2. Vybavením reklamácie výmenou vadného tovaru za tovar bez závad, plynie na nový tovar záručná lehota od jeho prevzatia po termíne spotreby uvedenom na obale. 

 3. Za závady potravín sa považujú závady neodstrániteľné. Kupujúci má pri reklamácii právo požadovať podľa vlastného uváženia výmenu tovaru za tovar bez závad, zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie kúpnej ceny.

 4. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu časti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 5. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 6. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, no kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

 7. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 8. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka (čl. 7, bod 1. až 5. týchto VOP) a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka (čl. 7, bod 6. až 7. týchto VOP) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 1. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru. To platí pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

 2. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných predpisov SR a kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby.

 3. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

 4. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho (čl. 8 týchto VOP)

 5. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších
  predpisov (ďalej len "Zákon") v čase pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich pred odoslaním objednávky prečítať.

 6. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 7. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarni predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa čl.7, bodov 1. až 7. týchto VOP (ďalej len „Oznámenie o uplatnení reklamácie“), vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho (https://primavlasy.sk/informacie/reklamacia-tovaru/m4)

 8. Pri uplatnení reklamácii poštou predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

 9. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru, kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv, vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. 

 10. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Informácie o určených osobách a servisných miestach pre záručný a pozáručný servis sú uvedené na zadnej strane záručného listu alebo ich poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

 11. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe), v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z čl. 8, bodov 1. až 5. týchto VOP (ust. § 622 Občianskeho zákonníka) a právach, ktoré mu vyplývajú z čl.8 bodov 6. až 7. týchto VOP (ust. § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 12. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. §2 písm. m Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. 

 13. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 14. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru, ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 15. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova, počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 16. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých, s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 17. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

  1. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúcemu v súlade s čl. 5 bodom 9 týchto VOP,

  2. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

  3. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,

  4. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

  5. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

  6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého užívania tovaru,

  7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

  8. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

  9. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

  10. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

 18. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru,

  2. výmenou tovaru,

  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 19. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, alebo prostredníctvom poskytovateľa poštovej, kuriérskej služby.

 20. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom, a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.

 21. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. 

 22. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci bezodkladne neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

 23. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu, viackrát sa opakujúcu odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcimi spôsobmi: výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

 24. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru.

 25. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 26. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 27. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa čl.7 bodu 1. týchto VOP.

 VIII. Odstúpenie

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim:

  1. dodáva tovar pozostavajucí z viacerých kusov, okamihom prevzatia posledného kusu,

  2. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

  1. Kupujúci má právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon č. 102/2014 Z.z.”) a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru,

  2. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  3. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 2. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

 3. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v listinnej podobe alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy zaslaného na mailovú adresu predávajúceho info@primavlasy.sk alebo zaslaného na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v čl.1 týchto obchodných podmienok. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zverejnený na https://primavlasy.sk/informacie/odstupenie-od-zmluvy/m5 pričom formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať všetky údaje v ňom požadované. Platba bude kupujúcemu vrátená do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Ak kupujúci neuviedol inak, platba bude vrátená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu.

 4. Kupujúci je s odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v nepoužitom stave a v originálnom obale a to zaslaním na adresu predávajúceho uvedenú v čl.1 týchto obchodných podmienok alebo prinesením na adresu prevádzky predávajúceho uvedenú v čl.1 týchto obchodných podmienok, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, táto lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň tejto lehoty.  Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá. Odporúčame zásielku poistiť. 

 5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy. 

 6. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Platba za zakúpený tovar bude teda predávajúcim uhradená kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu na adresu sídla alebo prevádzky predávajúceho. 

 7. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy, kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Náklady spojené s vrátením tovaru závisia od veľkosti, hmotnosti tovaru, vzdialenosti odkiaľ sa uskutočňuje vrátenie tovaru a od cien, za ktoré kupujúcim vybraný prepravca poskytuje svoje služby.

 8. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z vyššie uvedených povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné, predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.    

 9. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.

IX. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

 1. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len kupujúcim - spotrebiteľ a teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 2. Alternatívne riešenie sporov sa týka sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim alebo opačne, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou uzatvorenou na diaľku.

 3. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, podľa zákona 391/2015 Z.z. orgánu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len ARS) ktorého hodnota prevyšuje, alebo sa rovná sume 20 EUR v prípade ak:

  1. nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu,

  2. sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva,

  3. predávajúci odpovie na žiadosť zamietavo,

  4. predávajúci na žiadosť neodpovie do 30 dní od jej odoslania.

 4. Príslušným orgánom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

 5. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 6. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná www.ec.europa.eu

 7. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach subjektu alternatívneho riešenia sporov. 

X. Ochrana osobných údajov

 1. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu na podstránke https://primavlasy.sk/login/

 2. Osobné údaje sú spracované na účely registrácie, nákupu prostredníctvom internetového obchodu a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou Angelika Stračárová – Kadernícke služby. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka, názov a identifikačné údaje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa
 3. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 4. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

  - plnenie zmluvy článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR a plnenie práv a povinností správcu podľa článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

  - článku 6 ods.1písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov a voľnom pohybu týchto údajov (ďalej "GDPR") pre účely priameho marketingu, pokiaľ nedošlo k objednávke tovaru,

  - oprávnený záujem správcu na vykonanie priameho marketingu podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 5. Spracúvanie osobných údajov je v prípade nákupu tovaru prostredníctvom internetového obchodu, nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti.
 6. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 7. Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail info@primavlasy.sk

 8. Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

  - kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší sprostredkovateľ: 

        a) Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, DIČ: 2021648739

        b) Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, DIČ: 2120099014

  - spoločnosť poverená vedením účtovníctva

 9. Za podmienok stanovených v GDPR má kupujúci právo:

  - na prístup k osobným údajom

  - na opravu osobných údajov

  - na obmedzenie spracovania osobných údajov

  - na výmaz osobných údajov

  - na prenositeľnosť osobných údajov

  - vzniesť námietku voči spracovaniu osobných údajov

 10. Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.
 11. Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.
 12. Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.
 13. V prípade, že je na spracovanie osobných údajov potrebný nevyhnutný súhlas a Vy ho neudelíte, môže sa stať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby, uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávky.
 14. Obmedzenie práv kupujúceho, podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ, predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

XI. Záverečné ustanovenia

 1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

 2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme mailových správ.

 3. Spory so spotrebiteľmi vzniknuté pri predaji, odstúpení od zmluvy alebo reklamácií rieši predajca podľa zákona o alternatívnom riešení sporov.

 4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa okrem týchto VOP riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. a zákona č. 250/2007 Z.z.

 5. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade ak je kupujúcim Spotrebiteľ vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
  zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Ak je kupujúcim právnická alebo fyzická osoba podnikateľ neupravené práva a povinnosti účastníkov zmluvného vzťahu sa riadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 6. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 7. Predávajúci má právo zmeniť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia, pričom vo vzťahu ku kupujúcemu je platné znenie VOP, ktoré boli v platnosti v deň doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

 8. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 01.08.2022 a účinnosť voči kupujúcemu dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Späť do obchodu